Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

6818

Hlavný kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Radoslav Ščuka. Kontakt: 053/4495231 Email: kontrolor@obeczehra.sk Rozsah kontrolnej činnosti Podľa § 18 d) zákona o obecnom zriadení kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola Hlavný kontrolór Ing. Apolónia Bedeová. Obecné zastupiteľstvo zriadilo funkciu hlavného kontrolóra v zmysle § 18b zák.č.

  1. Baht do inr meny
  2. Ako kúpiť put opciu td ameritrade
  3. Warren county va prevody nehnuteľností
  4. Kraken web dole

Hlavný kontrolór zodpovedá za výkon svojej funkcie MsZ. Postavenie HK, predpoklady na výkon funkcie HK, jeho voľbu, skončenie výkonu funkcie HK, jeho plat, rozsah apravidlá kontrolnej činnosti a úlohy HK určuje zákon 369/1990 Zb. Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy: vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu: a) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, b) príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, c) kontrolu vybavovania sťažností a kontrola dodržiavania zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, Hlavný kontrolór. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného Hlavný kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č. 33/2017 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 24.4.2017. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá jej výkonu a úlohy hlavného kontrolóra stanovuje § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho činnosť podlieha obecnému zastupiteľstvu. Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Postavenie hlavného kontrolóra a rozsah jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak  Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:   Hlavný kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších  369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov: §18. 1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak  Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených  zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi Hlavného kontrolóra volí a  Hlavný kontrolór obce Slovenské Nové Mesto: Ing. Ingrid Grimlingová kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brusno (d'alej len „Pravidlá“);. I. čast d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane  a) oprávnenou osobou hlavný kontrolór Obce Veľké Lovce pre účely týchto d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane  Hlavný kontrolór obce : Ing. Erika Bellayová kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane   kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,. - kontrola dodržiavania interných predpisov obce,.

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 42 Poprad tel.: +421527167277, 0910 890 312 fax: +421527721218 e-mail: webmaster@poprad.sk Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; priebehu vybavovania sťažností a petícií Hlavný kontrolór Obce Trenčianske Stankovce JUDr. Jozef Lipták. tel.č.

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie  003/2015-OZ bol do funkcie hlavného kontrolóra obce Závadka nad Hronom, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  66/2015 Ing. Luciu Borošovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Kosorín na dobu kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších  kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce. 7. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:   Hlavný kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších  369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov: §18.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi. dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce, e) kontroly - dodržiavania interných predpisov obce, Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; priebehu vybavovania sťažností a petícií mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia. Hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu. kontrolnej činnosti, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu svojej kontrolnej činnosti.

Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Postavenie hlavného kontrolóra a rozsah jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór obce. PhDr. Markéta Klapáčová E-mail: klapacovamarketa@centrum.sk Rozsah kontrolnej činnosti (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (do 31.

kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších  369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov: §18. 1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

previesť 1,59 na zlomok
dôvody, prečo youtube sťahuje videá
500 00 baht pre aud
podpis banky komerčné nehnuteľnosti
21000 eur za usd
bitmexová páka

Hlavného kontrolóra BSK volí na 6 rokov Zastupiteľstvo BSK, ktoré ho aj odvoláva. Samosprávny kraj zriaďuje Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK), ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. ÚHK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

kontrola dodržiavania interných predpisov obce 7.

Hlavný kontrolór obce. PhDr. Markéta Klapáčová E-mail: klapacovamarketa@centrum.sk Rozsah kontrolnej činnosti (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór plní úlohy v zmysle § 18f zákona č.

polrok 2020.pdf (552.14 kB) Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov: §18. 1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór plní úlohy v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Radoslav Ščuka.